Basisonderwijs

Plezier beleven aan leren op school wil iedere leerling. Het behalen van goede leerresultaten hoort daar zeker bij.

Een voorwaarde om tot (effectief) leren te kunnen komen is dat de leerling zich gezien weet en zich prettig voelt. Niet voor niets wordt daarom op onze school expliciet benoemd dat “welbevinden de basis is voor een brede ontplooiing”. Voor onze leerlingen waarbij het zich fijn voelen (wel eens) een probleem is, is een breed scala aan speciale voorzieningen beschikbaar.

Uiteraard wordt er gewerkt met up-to-date leermethodes. Naast de kernvakken rekenen, taal en lezen is er ruim aandacht voor de overige vakgebieden. Cultuureducatie, wetenschap en techniek, muziek en lichamelijke oefening zijn onmisbare onderdelen van het programma. Met het vak Engels wordt al in de onderbouw op een speelse manier kennis gemaakt.

Alle leerlingen krijgen een chromebook beschikbaar gesteld. De vakken Veilig leren lezen, spelling, taal, woordenschat en rekenen worden verwerkt op het Chromebook. Het systeem leidt onze leerlingen door de verwerkingsstof en registreert eventueel gemaakte fouten. Op die fouten kan direct worden ingespeeld doordat een terugkoppeling wordt gegeven met zo nodig een aanvullende uitleg. Hierdoor verbetert uiteindelijk het leerrendement.

We willen dat onze leerlingen graag naar school gaan. Vanzelfsprekend is dat voor iedere leerling echter niet. Als een leerling moeite heeft met leren, staan ons verschillende hulpmiddelen ten dienste. De interne begeleider en remedial teacher nemen bij de inzet daarvan een centrale plaats in. Voor de meer dan gemiddeld begaafde leerling zijn speciale programma’s beschikbaar. In plusgroepen werken deze leerlingen ook regelmatig samen aan de ontwikkeling op hun niveau.

Onze school investeert in de samenwerking met ouders. Actief Ouderschap is een zeer belangrijk item. School en ouders zullen elkaar nog meer gaan vinden in de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het onderwijs aan het kind. Dit wordt verder uitgebouwd.

Wij zijn ook al jaren bewust bezig met het milieu. Dit uit zich onder andere in het scheiden van afval (plastic/papier e.d.), een sedumdakbedekking, klimaatbeheersysteem, lessen in het bevorderen van een gezond milieu (bezoekjes aan drinkwatervoorziening en afvalverwerkingsbedrijf de Waarden), recycling van oude apparaten, knutselen met kosteloos materiaal enzovoort. Op deze wijze trachten wij een steentje bij te dragen aan een milieuvriendelijkere wereld.